AAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

Muzika paguodžia nelaimėje,
muzika išlaiko lygsvaroje būnantį džiaugsmą,
muzika duoda patvarą žygiuose ir pasiryžimuose,
muzika suteikia smegenims gerą pasilsį po nuovargio,
sustiprina ir atnaujina mintis.
Mikas Petrauskas

Kauno miesto savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 155 „Dėl Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos, Kauno choreografijos mokyklos, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklos perspektyvos, sukuriant scenos menų mokyklą“ sutiko, kad Kauno choreografijos mokykla ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuoti, prijungiant juos prie Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos,

suteikiant  KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLOS pavadinimą.

                               Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla savo veiklą pradėjo vykdyti 2021 m. rugsėjo 1 d.  Mokyklos veiklos tikslas – teikti ugdytinių poreikius atitinkančias kokybiškas scenos menų (muzikos, šokio, teatro, integralaus scenos meno) ir medijų krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, vykdant neformaliojo ugdymo (ankstyvojo, išplėstinio, saviraiškos ir kt.) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (pradinio ir pagrindinio) programas.

ĮSTAIGOS VIZIJA

Scenos menų mokykla – moderni, saugi, atvira kaitai, sudaranti kokybiško mokymo(si), kūrybiškumo ugdymo, sėkmės patyrimo kiekvienam mokiniui, sąlygas, vykdanti integralų ugdymo turinį, savo veikloje besivadovaujanti mokyklos bendruomenės susitarimais.

ĮSTAIGOS MISIJA

Nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus bei teikti jų poreikius atitinkančias kokybiškas scenos menų (muzikos, šokio, teatro, integralaus scenos meno) ir medijų krypčių neformaliojo vaikų bei suaugusiųjų švietimo paslaugas, vykdant neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, suteikiant ugdytiniams meninių ir bendrųjų kompetencijų.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

MOKYKLOS VERTYBĖS:

pagarba – lygybė – tolerancija – geras mikroklimatas – bendruomeniškumas – mokymo(si) kokybė

MOKYKLOS FILOSOFIJA:

Kūrybiškas Žmogus – atviras kaitai, naujovėms – integralus žmogus

Iš istorijos puslapių…

 Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla susiformavo iš Karininkų namuose nuo 1950 m. veikusios muzikos studijos. Atverti muzikos pasaulio vartus vaikams talkino pirmieji mokyklos  pedagogai: L. Moisejeva, M. Kudriavcevas, S. Tarutis, D. Lapinienė, L. Astafjeva, A. Venckevičienė, A. Simonavičienė, A. Orlova, M. Timošenko, L. Gasiūnienė ir kt.

1977 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė III-ioji muzikos mokykla.

1990 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas V. Krėvės pr. 54.

1998 m. mokyklai buvo suteiktas lietuvių kompozitoriaus Miko Petrausko garbės vardas.

1993-2015 m. mokykla išsiplėtė priimdama mokytis gabius muzikai vaikus Šilainių mikrorajone   veikiančios Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos patalpose.

2015 m. mokykla pradėjo veiklą Šilainių mikrorajone Kauno Tado Ivanausko progimnazijos patalpose.

Mokykloje nuolat mokėsi apie 380 mokinių.

Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojai bei laureatai.

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklai vadovavo: L. Moisejeva (1977-1982 m.), A. Šorstovas (1983-1989 m.), R. Adomaitis (1989-1993 m.), O. Gricijonas (1994-2019), laikinai direktoriaus funkcijas atliko L. Jančiuvienė (2019-2021 m.).

Iš istorijos puslapių…

Kauno choreografijos mokykla įkurta 2000 m. Nuo pat įkūrimo visus 21 gyvavimo metus mokyklai vadovavo L. Navardauskienė – profesionali šokėja, choreografė, pedagogė, ilgametė Kauno šokio teatro „Aura“ solistė.

Pradžioje mokykla savo veiklą vykdė kitų švietimo įstaigų salėse: Kauno jaunimo mokykloje, nuo

2002 m. – Kauno S. Lozoraičio vidurinėje mokykloje.

2006 m. choreografijos mokykla įsikūrė pastate, esančiame V. Krėvės pr. 50.

Choreografijos mokykla teikė plačią ugdymo programų pasiūlą: būsimiems šokio profesionalams skirtas formalųjį švietimą papildančias bei neformaliojo ugdymo programas.

Joje kasmet mokėsi apie 400 mokinių.

Choreografijos mokyklos mokiniai – daugkartiniai tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojai bei laureatai.

Choreografijos mokykloje vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas: kuriami šokio ir vaidybiniai spektakliai, bendradarbiaujama su kitomis Lietuvos meno mokyklomis. Mokiniai kartu su scenos profesionalais dalyvavo Kauno valstybinio muzikinio teatro bei Kauno šokio teatro „Aura“ spektakliuose, kūrybiniuose projektuose.

Iš istorijos puslapių…

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai – meninio ir muzikinio neformalaus ugdymo įstaiga,  kurioje mokėsi 4-18 metų vaikai dailės, teatro, muzikos bei šokio srityse. Tai įstaiga, organizavusi laisvalaikio užimtumo renginius vaikams ir mokiniams, koncertines-kultūrines programas miesto visuomenei.

Rūmai pastatyti 1928 m. pagal Edmundo Fryko projektą Tautinės Lietuvos studentų korporacijos    „Neo-Lithuania“ lėšomis.

Rūmuose per šventes lankydavosi garbiausi to meto Lietuvos žmonės – ministrai, aukšti karininkai, valstybės pareigūnai, kultūros veikėjai.

1940 m. korporacijos būstinė buvo nacionalizuota.

1944 m. gruodžio mėnesį juose įkurti Kauno miesto Pionierių ir moksleivių rūmai.

1961 m. rūmams suteiktas pirmojo Tarybų Sąjungos kosmonauto Jurijaus Gagarino vardas.

1995 m. rūmai reorganizuoti į Moksleivių kūrybos namus.

1998 m. rūmai reorganizuoti į Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus.

Thanks to theidioms.com