NUOTOLINIS UGDYMAS

    Nuotolinis, mišrus, hibridinis ugdymas yra organizuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Nuotolinio ugdymo metu, mokiniams, besimokantiems FŠPU programoje, ugdymo procesą sudaro tik branduolio dalykų pamokos. Vykstant nuotoliniam ugdymui, bendros chorų, ansamblių, pasirenkamųjų dalykų pamokos nevyksta, mokytojai kelia kvalifikaciją, akompaniatoriai įrašinėja akompanimentus ir kelia kvalifikaciją, vadovaujantis Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos paslaugų teikimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.

     Paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną Lietuvoje, ar tam tikroje jos teritorijoje, organizuojant ugdymą, yra vadovaujamasi Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais ir rekomendacijomis.

    Nuotolinio ugdymo organizavimo būdai:

  • sinchroninis mokymas vykdomas tiesioginiu vaizdo skambučiu, naudojantis „Zoom“ arba kitomis programomis; mokytojai ir akompaniatoriai dirba nuotoliniu būdu arba mokyklos patalpose;
  • asinchroninis mokymas vykdomas, mokiniams užduodant savarankiško darbo užduotis, kurias jie atlieka naudodamiesi mokytojo iš anksto atsiųsta mokymo medžiaga ir/arba prieš tai vykusios sinchroninės pamokos įrašu; asinchroninių pamokų (užsiėmimų) metu mokytojas mokiniams pasiekiamas ryšio priemonėmis ir juos konsultuoja; pagrindinės susisiekimo priemonės – telefonas, elektroninis paštas, uždaros „Messenger“, „Viber“ arba „Facebook“ grupės;
  • mišrus mokymas (dalis pamokų (užsiėmimų) vyksta nuotoliniu būdu, dalis įstaigos patalpose), gali būti vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir įgyvendinant juose apibrėžtas sąlygas;
  • hibridinis mokymas – kuomet lygiagrečiai derinami skirtingi mokymo būdai, t.y. kai per pamoką dalis mokinių mokosi kontaktiniu būdu mokykloje, o kita dalis – nuotoliniu būdu namuose.

     Nuotolinis ugdymas gali būti vykdomas esant ekstremaliai situacijai ar/ir karantinui šalyje ir/ar mieste, taip pat lauko temperatūrai nukritus žemiau 20 laipsnių šalčio pamokos nuotoliniu būdu gali vykti scenos menų vaikų, ankstyvojo ugdymo bei 1-4 kl. mokiniams ir esant 25 laipsniams šalčio – 5-8 kl. mokiniams.

Thanks to theidioms.com