NUOTOLINIS UGDYMAS

Gerbiami Tėveliai,

Karantino metu  Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos veikla ir ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu. 

Dėkojame Tėveliams ir studijų nariams už kantrybę ir aktyvų dalyvavimą uždarose  „Facebook“ grupėse, bendravimą elektroniniu paštu ir telefonu, patarimus mokytojams. Mes tobulėjame ir siekiame užtikrinti  Jūsų vaikų gerą nuotaiką, užimtumą be kompiuterio. Kai daug laiko bus praleidžiama, pasibaigus mokinių  atostogoms sėdint – keliame sau  ir Jums Tėveliai, užduotį –  lavinti taisyklingą  kūno padėtį, pastabumą, pojūčius, kūrybiškumą siūlydami kūrybinius ir veiksmo siejamuosius ir kitus pratimus, užduotis.

***

 NUOTOLINIS UGDYMO PROCESAS

Gerb. mokytojai, tėveliai, mokiniai,

Tik visi kartu turime būti pasiruošę priimti visus išbandymus ir iššūkius, kurie mūsų laukia, laikydamiesi LRV sprendimų ir rekomendacijų, kad užtikrintume visų įstaigos bendruomenės narių saugumą ir galėtume įgyvendinti kokybišką neformalųjį ugdymą.

Mūsų įstaiga vykdo ugdymo procesą 42 savaites per metus. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos mokytojai yra pasiruošę užtikrinti ir jau vykdo tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su mokytojais, ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir produktyvus laisvalaikis nenukentėtų.

Užsiėmimų formą aptarkite su mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

PROGRAMŲ NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA IR ĮGYVENDINIMO ETAPAI:

 • Kiekvieno užsiėmimo temą sudarys: pavadinimas, turinys raštu, pamokos turinys pateiktas video medžiaga ir kt. informacinėmis priemonėmis
 • Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus pateiktos užduotys, kurias atliks ugdytinis įsisavinęs pateiktą medžiagą tekstu ar video.
 • Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje bus pateikta jos santrauka (esminiai dalykai, ką turėtų būti įsisavinęs mokinys).
 • Vieną kartą savaitėje mokinys atliks užduotis  – GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Užduotys būtų: internetinis klausimynas iš savaitės užduočių ar projektinis darbas (projekto šabloną, formą, įgyvendinimo etapus, galimus informacijos šaltinius, tikslus ir uždavinius – rasite pateiktos pamokos pabaigoje arba juos pateiks mokytojas el. paštu).
 • Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei ugdytinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių keitimosi priemonė – el. paštas, video konferencijos ir kt.

Organizuojant ugdymo programų nuotolinio ugdymo procesą, mokytojai bei mokiniai turi turėti:

 • Interneto ryšį.
 • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
 • Susikurtą el. paštą (pvz. Google platformoje) ar kt.

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – Viber, Whatsapp, Messenger, el.paštas, Skype ir kt. bus organizuojamas ugdymo procesas.

Supratingumo, sveikatos, ištvermės ir produktyvaus laisvalaikio!!!

R e k o m e n d a c i j o s   m o k y t o j a m s:

Mieli mokytojai, suprantame Jūsų rūpestį ir iššūkį naudotis informacinėmis technologijomis.

Dabartyje – mes esame tie, kurie privalome suteikti šeimoms produktyvų laisvalaikį. Mes visi mokame naudotis informacinėmis technologijomis ir galime teikti puikias ir kūrybingas veiklas savo mokiniams.

Mokytojų išmintis – mokinių produktyvus laikas.

Visiems mokytojams pateikiame 5 punktus, apie kuriuos reikėtų įgyvendinti, planuojant nuotolinį ugdymo procesą, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis:

 • LAIKAS (užsiėmimo pradžia ir pabaiga, užduočių pateikimo terminai, mokymo greitis, įvertinimo momentai);
 • TURINYS (užsiėmimo temos, temų seka, pagrindinė mokymosi medžiaga, vertinimas);
 • LANKYMO REIKALAVIMAI (dalyvavimo sąlygos);
 • INSTRUKCIJOS IR IŠTEKLIAI (socialinis mokymo organizavimas, kurso dėstymo kalba, mokymo ištekliai, instrukcinė mokymo organizacija);
 • TEMŲ PATEIKIMAS IR LOGISTIKA (mokytojo ir mokinio paramos teikimo ir kontakto metodai ir technologija, pagalbos būdai, prieinama komunikacija ir reikalinga technologija, vieta ir technologija, reikalinga dalyvavimui, informacijos, turinio ir komunikacijos pristatymo kanalai).

Technologijomis grįstas mokymas suteikia besimokančiajam teisę rinktis, ką, kaip, kada ir kur mokytis, bei įpareigoja besimokantįjį PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ MOKYMĄ, nes išmokimas keičiamas mokymusi mokytis ir pačiam reikia kontroliuoti mokymosi procesą. Tik turint stiprią vidinę motyvaciją ir tikslus galima pasiekti laukiamų rezultatų.

MOKYTOJAI turi būti pasiruošę:

 • Derinti technologijas ir didaktikos principus, nes technologijos yra tik pagalbinė priemonė, skatinanti vidinę mokinio motyvaciją ir kūrybišką mokymą.
 • Bendradarbiaujančios mokymo aplinkos sukūrimas virtualioje aplinkoje parenkant ir pritaikant tam tinkamas technologines priemones.
 • Kurti ir pritaikyti mokymo turinį mobiliosioms technologijoms, atliepiant besimokančiojo poreikius ne tik individualizuojant mokymo turinį, bet ir naudojant įvairias technologijas (mobilieji telefonai, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, skirtingos operacinės sistemos ir panašiai).
 • Įrašynėdami video įrašus užsiėmimams stenkitės vartoti taisyklingą kalbą, apgalvokite aplinką, kuri matytis ekrane.
 • XXI amžius- lyderystės laikmetis-būkite lyderiais.
 • Dirbkime visomis išgalėmis, kad pateisintumėme vaikų lūkesčius.

K o m u n i k a c i j a   s u   m o k i n i ų   t ė v a i s:

 1. Aiškus kontaktavimas su Tėvais
 2. Patikslinamas užsiėmimo laikas
 3. Išsiaiškinkite aktualius nūdienos klausimus
 4. Nestresuokime

Thanks to theidioms.com