Paslaugos

Mokiniai į Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklą priimami direktorės įsakymu, pagal tėvų/globėjų (rūpintojų) pateiktus prašymus ir sudarant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartis.

Tėvai norėdami iš sąrašų išbraukti savo vaiką (-us) kaip nelankantį (-čius) studijos (kolektyvo), turi informuoti studijos vadovą ir įstaigos administraciją dėl išbraukimo iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Dokumentai:

Paslaugų sutartis su Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla

Dėmesio: 

1. Šią sutartį turite užpildyti 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

2. Lapus spausdinkite ant dvipusio A4 formato lapo.

2. Prašymas priimti į studijas.

3. Prašymas išbraukti iš studijos.

4. Prašymo bendra forma.

5. Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio.

6. Dėl pažymos išdavimo apie studijos lankymą. 

Visas dokumentų formas galite rasti ir pas budintį I a., o užpildę jas palikti 203 kab. sekretoriate arba budinčiam.

KSMM vykdomų NVŠ programų įkainiai

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!! Mokėdami už studijos (kolektyvo) lankymą, prašome BŪTINAI mokėjimo paskirtyje nurodyti TEISINGĄ MOKĖTOJO KODĄ. Kitu atveju centralizuotos buhalterijos programa gali neužskaityti mokėjimo pavedimo.

Pavedimai atliekami į AB Luminor banko atsiskaitomąją sąskaitą nr. (tikslinama).

Dėl atlyginimo dydžio už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas papildomas paslaugas nustatymo priedas (2016-05-24, Nr. T-266)

KSMM neformaliojo švietimo paslaugų įkainiai

Mokesčių lengvatos skyrimo tvarka

Mokesčių tvarkos aprašo pakeitimas

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas

Tėvų apeliavimo teisės

Informacija ruošiama…

https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2019/04/french_course.png
https://ksmm.lt/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Thanks to theidioms.com