Informacija

UGDYMO PLANAS

KSMM pusmečio ugdymo planas 2021-2022 m. m.

DARBO UŽMOKESTIS

Informuojame, kad darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos raštus „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 nuostatų“ (2017-01-26 Nr. SR-381) ir „Dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ (2017-01-13 Nr. (11.10-53) SD-289).

Priimtas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (2017 m. sausio 17 d. XIII-198). Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal šio įstatymo 5 priedą. Kitiems darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatomi pagal Darbo apmokėjimo įstatymo 1-4 priedus. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio.

Informacija naujinama…

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
ETIKOS KODEKSAS
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

KSMM biudžeto vykdymo ataskaitos skelbiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos  įstatymų nuostatomis.

Informacija ruošiama…

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Dokumentai

KSMM VP komisijos darbo reglamentas

Informacija ruošiama…

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Thanks to theidioms.com